Gdcd 11 Bài 13 Powerpoint

Powerpoint

Hãy cùng tìm hiểu về chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa trong bài viết này. Chúng ta sẽ khám phá những điểm cơ bản về chính sách này và những phương hướng quan trọng để phát triển chúng.

Kiến thức cơ bản

Chính sách giáo dục và đào tạo

Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo: Giáo dục và đào tạo không chỉ nâng cao dân trí mà còn đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Chúng cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao.

Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo:

 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.
 • Mở rộng quy mô giáo dục.
 • Ưu tiên đầu tư giáo dục.
 • Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
 • Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.
 • Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.

Chính sách khoa học và công nghệ

Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ: Khoa học và công nghệ giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra. Chúng cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Ngoài ra, chúng còn đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân và nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ.

Xem Thêm Bài Viết  Chuyển File Word Sang Powerpoint

Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ:

 • Đổi mới cơ chế tổ chức, quản lí khoa học và công nghệ.
 • Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ.
 • Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.
 • Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

Chính sách văn hóa

Nhiệm vụ của văn hóa: Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát triển con người Việt Nam toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.

Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc:

 • Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
 • Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.
 • Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
 • Nâng cao hiểu biết và mực hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân.

Trách nhiệm công dân

Công dân có trách nhiệm tin tưởng và chấp hành chính sách về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa của Đảng và Nhà nước. Họ cần thường xuyên nâng cao trình độ học vấn và coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Công dân cũng cần ra sức trao dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức KH-KT hiện đại để thực hiện ước mơ làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh. Hơn nữa, công dân cũng cần có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh và biết phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.

Xem Thêm Bài Viết  Trò Chơi Ai Là Triệu Phú Trên Powerpoint

ProSkills là một trong những tổ chức chuyên đào tạo và cung cấp kiến thức uy tín trong lĩnh vực này. Hãy tham khảo thêm tại đây để có những thông tin hữu ích.

Chúc bạn thành công trong việc tìm hiểu và tham gia phát triển chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa của đất nước!