#3 Đoạn văn tiếng Anh kể về Giấc Mơ ly kỳ, hấp dẫn nhất [CÓ DỊCH]

Blog

Tất cả mọi người chúng ta đều mơ mỗi lúc chìm sâu vào giấc ngủ. Những giấc mơ đó mỗi ngày mỗi khác, có thể là giấc mơ đẹp, cũng có thể là ác mộng. Tuy nhiên, để diễn tả một giấc mơ không dễ dàng gì, nên các bạn học sinh sẽ cảm thấy lúng túng mỗi khi gặp chủ đề giấc mơ này. Vì vậy, hôm nay Babelgraph sẽ cho bạn một số gợi ý hữu ích để viết một đoạn văn tiếng anh kể về giấc mơ nhé!

Các đề bài thường hay gặp liên quan đoạn văn tiếng anh kể về giấc mơ

Talk about your favorite dream (Nói về giấc mơ yêu thích của bạn)

Talk about a nightmare you have experienced (Nói về một ác mộng bạn đã trải qua)

How do you feel after having a dream in the next morning? (Bạn cảm thấy như thế nào sau khi mơ vào buổi sáng hôm sau?)

Is there any dream that is meaningful for you? What is it? (Có giấc mơ nào có ý nghĩa với bạn không? Đó là giấc mơ gì?)

Mở bài

Cũng giống như Mở bài của các chủ đề khác, mở bài đoạn văn tiếng anh kể về giấc mơ yêu cầu bạn nêu lên yêu cầu chính của đề mà bạn phải viết xuyên suốt bài viết của bạn. Bạn có thể thêm một hoặc hai câu dẫn vào bài trước khi nói lên chủ đề chính. Ở chủ đề Giấc mơ này, bạn hãy nói nội dung chính của giấc mơ bạn ở phần Mở bài, sau đó miêu tả kỹ hơn ở phần Thân bài.

Example (Ví dụ): Một vài câu nêu lên chủ đề chính ở Mở bài

Talk about your favorite dream (Nói về giấc mơ yêu thích của bạn)

I have so many interesting dreams when I am sleeping. However, there is a very strange dream that I have experienced when I was in grade 12. It was about my adventure to a world where mushrooms were the main character.

(Tôi mơ rất nhiều giấc mơ thú vị khi tôi đang ngủ. Tuy nhiên, có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ mà tôi đã trải nghiệm khi tôi đang học lớp 12. Nó kể về cuộc phiêu lưu của tôi tới một thế giới mà nấm là nhân vật chính)

Talk about a nightmare you have experienced (Nói về một ác mộng bạn đã trải qua)

Nightmares are what people do not expect to dream at night. I remember having a bad dream before a competition. In that dream, I took part in that competition and failed.

(Ác mộng là điều mà không ai muốn trải nghiệm vào ban đêm. Tôi nhớ mình đã từng mơ một giấc mơ tồi tệ trước một cuộc thi. Ở giấc mơ đó, tôi tham gia vào chính cuộc thi đó và thất bại)

  • Is there any dream that is meaningful for you? What is it? (Có giấc mơ nào có ý nghĩa với bạn không? Đó là giấc mơ gì?)
Xem Thêm Bài Viết  Top 99+ câu nói hay về con gái rượu, stt con gái rượu dễ thương, hài hước

I mostly forget all the dreams that I have in the next morning after waking up. However, there is a dream that made me remember it until now. It is a dream about my grandfather who encouraged me to be braver and confident in myself.

(Tôi hầu như quên hết những giấc mơ mà mình đã mơ vào buổi sáng hôm sau sau khi thức giấc. Tuy nhiên, có một giấc mơ làm tôi nhớ đến tận bây giờ. Đó là một giấc mơ về ông tôi, người đã động viên tôi trở nên dũng cảm và tự tin hơn)

Đoạn văn tiếng Anh kể về Giấc Mơ

Thân bài

Sau khi hoàn thành mở bài, ta sẽ viết thân bài để làm rõ hơn chủ đề ta đang viết. Thường trong chủ đề kể về giấc mơ, ta sẽ miêu tả kỹ nội dung giấc mơ đó, viết về cảm xúc của bản thân khi mơ giấc mơ đó hoặc nói về ý nghĩa của nó với mình.

Một số cụm từ phổ biến về chủ đề Giấc mơ:

– To have a good/ bad dream: mơ giấc mơ đẹp/ mơ thấy ác mộng

– To get enough sleep: ngủ đủ giấc

– To suffer from insomnia: bị mất ngủ

– To experience a nightmare: trải nghiệm một ác mộng

– …

Kết bài

Ở kết bài, bạn sẽ nói về cảm xúc của bạn khi mơ giấc mơ đó (nếu bạn chưa nhắc đến trong thân bài), hoặc đề cập đến bài học bạn đã rút ra đối với giấc mơ đặc biệt này.

Một số đoạn văn tiếng anh kể về giấc mơ

Một số đoạn văn tiếng anh kể về giấc mơ

Bài văn số 1: Talk about your favorite dream

There are not many dreams that I can clearly remember for a long time. However, I had a very interesting dream many years ago, and until now, it is still my favourite dream. The dream was about my adventure to a world where mushrooms were the main character.

(Không có nhiều giấc mơ mà tôi có thể nhớ rõ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, tôi đã mơ một giấc mơ rất thú vị nhiều năm trước và bây giờ nó vẫn là giấc mơ yêu thích của tôi. Giấc mơ này là về cuộc phiêu lưu của tôi đến một thế giới nơi mà nấm là nhân vật chính.)

In that dream, I was taken to a very strange planet. All the citizens on that planet were mushrooms. They are so colorful and I can realize some names of typical mushrooms here. They have different sizes and the biggest mushroom is the king of the planet. When I arrived there, they were planting trees. They said that their planet was very clear and there was no pollution. Also, these mushrooms criticized me for not protecting the environment, which made me very shameful.

(Ở trong giấc mơ đó, tôi được đưa đến một hành tinh rất kỳ lại. Tất cả những dân cư ở đó đều là nấm. Chúng rất sặc sỡ và tôi có thể nhận ra một vài loại nấm phổ thông ở đây. Chúng có kích thước khác nhau và cục nấm to nhất là vua của hành tinh này. Khi tôi tới đây, chúng đang trồng cây. Chúng nói rằng hành tinh chúng rất sạch sẽ và không có ô nhiễm. Ngoài ra, những cục nấm này còn phê bình tôi không bảo vệ môi trường, làm tôi thấy rất xấu hổ.)

Xem Thêm Bài Viết  Stt thay đổi bản thân, cap thay đổi bản thân tạo động lực trong cuộc sống

After waking up, I still felt very guilty as what the mushrooms said was true. I think this dream wants to warn me about the urgency of the environmental problems and also force me to be more responsible. I changed my bad habits after that and tried my best to protect the environment.

(Sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn cảm thấy rất tội lỗi vì những gì những cục nấm đó nói đều là sự thật. Tôi nghĩ rằng giấc mơ này muốn cảnh báo tôi thì sự khẩn cấp của những vấn đề môi trường cũng như bắt tôi phải có trách nhiệm hơn. Tôi thay đổi những tật xấu của mình sau đó và cố hết sức để bảo vệ môi trường.)

That is a memorable dream because it taught me a lot of things. I hope to meet those mushrooms again in another dream so that I can say thank you to them.

(Đó là một giấc mơ đáng nhớ vì nó đã dạy tôi rất nhiều điều. Tôi hi vọng sẽ gặp những chiếc nấm này một lần nữa ở một giấc mơ khác để tôi có thể nói lời cảm ơn)

Bài văn số 2: Talk about a nightmare you have experienced

No one wants to have a bad dream when they are sleeping. Unfortunately, I remember having a bad dream before a competition. In that dream, I took part in that competition and failed.

(Không ai muốn có một giấc mơ tồi tệ khi ngủ. Thật không may, tôi nhớ mình đã từng mơ một giấc mơ tồi tệ trước một cuộc thi. Ở giấc mơ đó, tôi tham gia vào chính cuộc thi đó và thất bại)

In that dream, I was in the competition that I intended to participate in two days later. Everything was really bad. I had a stomachache so I could not give a good speech in front of the crowd. I felt nervous and stopped speaking very soon. The judges criticized me for my bad performance. My teachers were really disappointed. However, the worst thing was my mother crying. She expected a lot but I failed the competition.

(Trong giấc mơ đó, tôi ở trong một cuộc thi mà tôi đã dự định tham gia hai ngày tới. Mọi thứ rất tồi tệ. Tôi bị đau bụng nên không thể diễn thuyết tốt trước đám đông được. Tôi thấy rất lo lắng và ngừng nói rất sớm. Giám khảo phê bình tôi vì màn trình diễn quá tệ. Thầy cô rất thất vọng về tôi. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất là mẹ tôi khóc. Bà ấy trông đợi rất nhiều nhưng tôi đã thất bại trong cuộc thi.)

That dream had a bad effect on my mood the next day. As I had to take part in the same competition two days later, I was afraid that that dream would come true. This encouraged me to study more and try my best in the competition. As a result, I got the first prize in the speaking contest.

Xem Thêm Bài Viết  Phần mềm tra cứu cước của Viettel

(Giấc mơ đó đã ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi ngày hôm sau. Vì tôi phải tham gia vào một cuộc thi giống như thế trong hai ngày nữa, tôi sợ rằng giấc mơ sẽ thành sự thật. Điều này đã thúc đẩy tôi học nhiều hơn và cố hết sức trong cuộc thi. Cuối cùng, tôi giành được giải nhất trong cuộc thi hùng biện)

That is the most memorable nightmare that I have had. However, I am so thankful to this bad dream because it created a motivation for me so that I could win the competition.

(Đó là ác mộng đáng nhớ nhất mà tôi đã trải qua. Tuy nhiên, tôi rất biết ơn nó vì nó đã tạo động lực để tôi có thể chiến thắng cuộc thi)

Bài viết số 3: How do you feel after having a dream in the next morning? (Bạn cảm thấy như thế nào sau khi mơ vào buổi sáng hôm sau?)

Obviously, a dream can affect our mood in the morning if it is so special. For each kind of dream, I had a different feeling and emotion towards it.

(Rõ ràng, một giấc mơ có thể ảnh hưởng tâm trạng của chúng ta nếu nó rất đặc biệt. Với mỗi loại giấc mơ, tôi lại có một cảm xúc khác về nó.)

If I have a good dream, I will be very happy and excited to welcome the new day. It provides me with a lot of energy so that I will not feel tired and exhausted. There are so many interesting dreams which teach me useful lessons. I will try to search those lessons on the Internet and learn it more carefully.

(Nếu tôi mơ một giấc mơ đẹp, tôi sẽ rất hạnh phúc và hào hứng chào đón ngày mới. Nó cho tôi rất nhiều năng lượng để tôi có thể không thấy mệt và kiệt sức. Có rất nhiều giấc mơ thú vị đã dạy tôi nhiều bài học bổ ích. Tôi sẽ cố để tìm kiếm những bài học đó trên mạng và học nó cẩn thận hơn)

On the other hand, I also face some bad dreams. As a result, the next morning, I feel very sleepy because I cannot get enough sleep. I usually get angry at other people and lose all the energy for studying or working. However, a bad dream can also be a motivation for myself. I will try to fix the problem the next day because I do not want to make my day worse.

(Mặc khác, tôi vẫn đối mặt với một số giấc mơ tồi tệ. Kết quả là, sáng hôm sau tôi thấy rất buồn ngủ vì tôi đã không ngủ đủ giấc. Tôi thường gắt gỏng với người khác và mất hết năng lượng cho học hành và làm việc. Tuy nhiên, một giấc mơ tệ hại vẫn có thể là động lực cho tôi. Tôi sẽ cố gắng để giải quyết những vấn đề của ngày tiếp theo bởi tôi không muốn làm ngày của tôi thêm tồi tệ nữa)

In conclusion, those are some emotions that I have when I dream. For me, a bad dream is as important as a good dream. I learn a lot from them.

(Tóm lại, đó là những cảm xúc mà tôi có khi mơ. Đối với tôi, một giấc mơ tồi tệ cũng quan trọng như một giấc mơ đẹp. Tôi học từ chúng rất nhiều)

Xem thêm: #3 Đoạn văn tiếng Anh viết về Công Việc hàng ngày bằng tiếng Anh

Vậy là Báo Song Ngữ đã kết thúc hướng dẫn viết đoạn văn tiếng anh kể về giấc mơ. Vì giấc mơ là một chủ đề khá khó, nên các bạn hãy đọc thật kỹ bài này để nâng cao ý tưởng và vốn từ của mình nhé. Chúc các bạn mơ đẹp và có một ngày mới đầy vui vẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *